Alkalmazási terület: Penészes falfelületek lemosására, fertőtlenítésére, valamint új falfelületek penészgátló falfestés előtti előkezelésére alkalmazható. Hatása azonnali, hosszútávú penészgátlást csak penészgátló falfestékkel együtt biztosít.
Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: A készítményt hígítatlanul kell alkalmazni! Új felületek esetében a szilárd, pormentes falfelületre visszük fel a készítményt csak erre a célra használt ecset, vagy szórófejes adagoló segítségével. A készítményt hagyjuk a felületre rászáradni. Minimális behatási idő: 2 óra. A behatási idő letelte után a felület falfestékkel festhető. Régi, penészes felületeknél a lemosást követően a laza, málló, penészes vakolatot le kell kaparni, leverni, majd újbóli fertőtlenítőszeres kezelésnek kell következnie. Minimális behatási idő: 2 óra. A behatási idő letelte után kell a felületet kijavítani és lehet a falat festeni.
Antimikrobiális spektrum: fungicid.
Terméktípus: PT2
Formuláció: folyékony koncentrátum.
Felhasználói kör: lakossági.
Felhordás: karos szórófejjel, ecsettel.
Kiadósság: 5-7 m²/liter (1 rétegben).
Javasolt rétegszám: új falfelületekre 1 réteg, penészes felületekre 2-3 réteg.
Hígítás: nem megengedett.

Összetevők:
biocid hatóanyag: benzil-C12-16-alkildimetil-klorid 50%-os (3%, EC: 270-325-2)
egyéb összetevők: habzásgátló, víz.

Figyelem

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.,
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencse eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501 A tartalom/edény elhelyezés hulladékként: a 225/2015.(VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően. megfelelően
Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!

Elsősegélynyújtás:

Belégzés esetén: A sérültet vigyük friss levegőre, lazítsuk meg ruházatát, helyezzük nyugalmi helyzetbe. Panasz esetén hívjunk orvost.

Ha bőrre kerül: Az anyaggal átitatott ruházatot le kell venni. Bő vízzel, szappannal le kell mosni. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Ha szembe kerül: Öblítsük ki a szemet, a szemhéjak széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával (legalább 15 percig). Forduljunk szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítsük ki a sérült száját tiszta vízzel. Hánytatni tilos! Azonnal hívjunk orvost.
Hulladékkezelés: A termék, maradékai és csomagolása veszélyes hulladéknak minősül, kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.
Környezetvédelem/ökotoxikológia: A terméket és maradékait, valamint hulladékait élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

Szennyezés mentesítés: A szabadba jutott terméket folyadékfelszívó anyaggal (pl. föld, homok, univerzális folyadékmegkötő anyag, stb.) kell felitatni Az összegyűjtött hulladékot a szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni.
Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes, jól szellőztethető helyen, élelmiszerektől, italtól és takarmánytól elkülönítve, gyerekek elől elzárva kell tartani. Megfelelő tárolás mellett 1 évig tárolható.
Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedély száma: JKF/14707-4/2016.
Lejárati idő: bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 1 év.

Kiszerelés

5 l, 10 l