Cellkolor univerzális korróziógátló alapozó


Érdeklődjön telefonon!

Kül- és beltéri acél- és vaselemek alapozására alkalmazható a korrózió elleni védelem céljából, valamint fafelületek alapozójaként használható. A termék megfelelően előkészíti a felületet a POLI-FARBE CELLKOLOR ZOMÁNCFESTÉK felhordása előtt.

 • Kül- és beltéri felületekre
 • Korrózió elleni védelmet nyújt
 • Gyors száradás
 • Növeli a fedőréteg tartósságát
 • Fa- és fémfelületekre

Alkalmazási terület:

 • Fém- és vaselemek, szerkezetek
 • Fából készült elemek

 

 • Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással
 • Javasolt rétegszám: 1-2 réteg
 • Kiadósság: legfeljebb 10 m²/l egy rétegben
 • Száradási idő: második réteg 4-6 óra, porszáraz kb. 1 óra után

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Kül- és beltéri acél- és vaselemek alapozására alkalmazható a korrózió elleni védelem céljából, valamint fafelületek alapozójaként használható. A termék megfelelően előkészíti a felületet a POLI-FARBE CELLKOLOR ZOMÁNCFESTÉK felhordása előtt.

FELHASZNÁLÁS
Előkészítés – a festésre szánt felületeknek tisztának, száraznak, rozsdamentesnek, portalannak, zsír- és gyantafolt mentesnek kell lennie. Új faelemeket, amelyek korábban nem kerültek lefestésre, fakonzerváló szerrel kell impregnálni. A zsíros részeket le kell mosni POLI-FARBE SZINTETIKUS HÍGÍTÓ-val.
Felújítás – el kell távolítani a málló festéket, rozsdát, a felületet érdesíteni, portalanítani kell.
Festés – használat előtt a festéket fel kell keverni. Szükség esetén a megfelelő állag elérése érdekében 2% POLI-FARBE SZINTETIKUS HÍGÍTÓ hozzáadásával hígítható. A felhordás ecsettel, hengerrel vagy szórással (pneumatikus vagy hidrodinamikus) történhet, 1-2 rétegben a környezet korróziós agresszivitásától függően, 4-6 órás időközzel. A festési munkálatokat +10 ºC és +30 ºC közötti felületi és környezeti hőmérsékleten kell elvégezni, ahol a levegő páratartalma alacsonyabb 80%-nál. A felső határon túli hőmérséklet megnehezítheti a felvitelt, és nem kielégítő dekorációs eredményt okozhat.  A fedőrétegeket 24 óra után kell felvinni a fedőfesték javaslatainak megfelelően.
Hígítás és az eszközök tisztítása – POLI-FARBE SZINTETIKUS HÍGÍTÓ-val. Száradási idő +20 °C hőmérsékleten és 55%-os páratartalom mellett – 1 óra után porszáraz. Tárolási hőmérséklet +5 °C-tól +30 °C-ig. Részletes információk a műszaki adatlapon találhatók.

BIZTONSÁGI ADATOK
Veszélyes összetevők: xilol és bután-1-ol.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
EUH208 2-butanon-oximot, kobalt neodekanoátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P370+P378 Tűz esetén: Oltásra por ABC tűzoltó használandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelel.

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes.

TÁROLÁS
5-30 °C hőmérsékleten.

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI
Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 540 napig.

VOC
EU-határérték erre a termékre (A/i/SB): 500 g/l. (2010). Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz.

Cikkszám: N/A Kategória:
Kiszerelés

0,4l, 0,8l, 2,5l

Szín

fehér, fekete, szürke, vörös